έρευνα

Έρευνα

 

Ακαδημαϊκή Έρευνα

Η έρευνα αποτέλεσε από την ίδρυση του Εργαστηρίου έναν από τους τομείς των δραστηριοτήτων του, ο οποίος προσέφερε τις βάσεις για την επιστημονική επάρκεια της εκπαιδευτικής και θεραπευτικής πρακτικής.

Τα θεωρητικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν στο Εργαστήριο συνέβαλαν στην ανάπτυξη θεωρητικών θέσεων και εφαρμογών, οι οποίες στηρίζουν και τροφοδοτούν τις δραστηριότητές του, ώστε να παραμείνει σε συνεχή επαφή με τις κοινωνικές και επιστημονικές εξελίξεις.

Διάφορα ερευνητικά προγράμματα έχουν εκπονηθεί από συνεργάτες του Εργαστηρίου, με τη συμμετοχή και πολλών εκπαιδευόμενων. Οι βασικοί άξονες των προγραμμάτων αυτών είναι, αφενός η διερεύνηση και καταγραφή των ψυχοκοινωνικών διεργασιών στον ελληνικό χώρο και αφετέρου η μελέτη θεμάτων που αφορούν στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική.

Τα ευρήματα των ερευνητικών προγραμμάτων μας έχουν ανακοινωθεί σε τοπικά και διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί.

Αυτή τη περίοδο από το Εργαστήριο διεξάγονται έρευνες που αφορούν:

- την αλλαγή της ανδρικής ταυτότητας ( Χ.Κατάκη, Λ. Κωλέττης, Χ. Ζιούβας)
- την ελληνική οικογένεια - ζευγάρια ( Βίβιαν Γρίβα)
- την εξέλιξη του θεραπευτή ( Χ. Ζιούβας, Μ. Πυρουνάκη, Έρα Μουλάκη)


Έρευνα Αγοράς


Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων δραστηριοποιείται στη διενέργεια ερευνών αγοράς, συμπεριφοράς καταναλωτή, τεχνικών προώθησης, προαγωγή λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας, για λογαριασμό επιχειρήσεων ή φορέων.

Στόχος των ερευνών αγοράς είναι η μελέτη των καταναλωτικών συνηθειών σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και σκοπό έχει τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης αγοράς στόχου, το μέγεθος της, αλλά και τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που υπάρχουν σε μια αγορά.

Η έρευνα αγοράς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής καθώς με τη βοήθεια της έρευνας τα στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να βασιστούν σε αυτήν και να επιλύσουν σημαντικά στρατηγικά προβλήματα.

Το εργαστηριο αναλαμβάνει μετά από ενημέρωση της επιχείρησης/ φορέα να διενεργήσει ποιοτικές ή ποσοτικές έρευνες που περιλαμβάνουν την εύρεση του δείγματος, τη συλλογή των δεδομένων, τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία, τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων και την παρουσίαση τους στα στελέχη των επιχειρήσεων ή φορέων.

Για περισσότερερες πληροφορίες ή ερωτήσεις απευθυνθείτε στο info@ergastirio.eu ή στην Γραμματεία του Εργαστηρίου.