σεμινάρια

Επιχειρήσεις

Συστημική Συμβουλευτική στις Επιχειρήσεις

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία του στη συστημική συμβουλευτική οικογενειών, ατόμων και ομάδων, διευρύνει το πεδίο δράσης του και στις επιχειρήσεις.

Η συστημική συμβουλευτική στις επιχειρήσεις χρησιμοποιεί τα εργαλεία της συστημικής θεώρησης και του Γνωστικού Συστήματος Αυτοαναφοράς.
Μέσα από αυτή την οπτική επιχειρούμε μια σταδιακή ανακατασκευή των στόχων της οικογένειας και της επιχείρησης.
Ανακαλύπτουμε και παρεμβαίνουμε για να επιλυθούν συγκρούσεις, δυσλειτουργικοί τρόποι επικοινωνίας, συμμαχίες που ακινητοποιούν, επιχειρηματικοί μύθοι, μυστικά, και προβλήματα διαδοχής στα αλληλοκαλυπτόμενα συστήματα οικογένεια-επιχείρηση.

Η Συστημική Συμβουλευτική στις Επιχειρήσεις μέσα από τα διαφορετικής οπτικής σεμινάρια, στοχεύει στην απελευθέρωση της δημιουργικότητας, της συνοχής και της αποδοτικότητας της επιχείρησης και της οικογένειας.