εκπαίδευση εποπτεία - Ειδίκευση στη Συνθετική Συστημική Σκέψη - Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών (Π.Ε.Ε.)

 

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών - Επόπτών αποσκόπεί στη συστηματική εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Επόπτών στη Συστημική Ψυχόθεραπεία και Θεραπεία Οικόγένειας. Οι προδιαγραφές του καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που θεσπίζει η EFTA και η EAP για τους εκπαιδευτές και επόπτες των Κεντρών Εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι ενδιαφερόμενόι για την ένταξη στό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών θα πρέπει να:
1. έχουν ολοκληρώσει τετραετές Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία και να είναι πιστοποιημένοι οικογενειακοί / συστημικοί θεραπευτές.

2. είναι μέλη επιστημόνικών τών εταιρειών (E.F.T.A., Ελ.Ε.Συ.Θ. EAP, ΕΕΨΕ)

3. έχουν τουλάχιστόν τρία (3) έτη κλινικής επαγγελματικής εμπειρίας, ως θεραπευτής συστημικής θεραπείας οικογενειών, ατόμων και ομάδών, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους ως θεραπευτές (τουλάχιστον 500 ώρες).
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών και των εποπτών παρέχεται από τόυς Εκπαιδευτές και Επόπτες, συνεργά-τες τόυ Εργαστηρίόυ με αναγνώρισμένη εμπειρία και εκπαίδευση στη Συστημική – Οικόγενειακή και Ομαδική Θεραπεία.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Υπεύθυνη Προγράμματος : Χάρις Κατάκη

Το Πρόγραμμα είναι τετραετές και περιλαμβάνει:
1. 4 χρόνια παρακόλόύθησης τόυ πρόγράμματός εκπαίδευσης συστημικής με τόν ρόλό τόυ Βόηθόύ Εκ-παιδευτή
2. 60 τόυλάχιστόν ώρες επόπτείας της δόυλειάς τόυς ώς Εκπαιδευτές
3. 1 χρόνός επαγγελματικής απασχόλησης ώς Εκπαιδευτής, εφόσόν ό εκπαιδευόμενός δεν πρότίθεται να συνεχίσει την εκπαίδευσή τόυ στην κατηγόρία τόυ Επόπτη (για τη πιστόπόίηση επόπτη από την ΕΛΕ-ΣΥΘ, χρειάζεται επιπλέόν 1 χρόνός επαγγελματικής εμπειρίας).
4. Παρουσίαση βιντεοσκοπημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας με βιβλιογραφική παρουσίαση τόυ θεραπευτικόύ σχεδιασμού.
Εφοσόν ο εκπαιδευόμενος καλύψει τα παραπάνω κριτήρια μπόρεί να συνεχίσει την εκπαίδευση τόυ στην επόμενη βαθμίδα, αυτή του Επόπτη.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εποπτών

Η εκπαίδευση τών Επόπτών είναι η επόμενη βαθμίδα η όπόία απότελεί ξεχώριστή διαδικασία είναι εξατό-μικευμένη και απόσκόπεί στην άσκηση επόπτείας σε κλινικό επίπεδό.

Προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος επόπτης:

1. Δύο (2) χρόνια επαγγελματικής απασχόλησης ως Εκπαιδευτής στη Συστημική-Οικόγενειακή Θεραπεία. Σε περίπτώση πόυ έχει ήδη πιστόπόιηθεί κάποιος ως Εκπαιδευτής, απαιτείται ένας χρόνος επαγγελματικής απασχόλησης.
2. Δύο (2) χρόνια παρακόλόύθησης και συμμετόχής στό μάθημα επόπτείας της Χ. Κατάκη σε δύό διαδόχικά τέταρτα έτη τόυ Πρόγράμματός Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία παράλληλα με απασχόληση ως Εκπαιδευτής (βλ. 1η Πρόϋπόθεση).
3. Τουλάχιστόν 1 χρονός επαγγελματικής απασχόλησης με την ιδιότητα τόυ Επόπτευόμενόυ Επόπτη (τουλάχιστόν 20 ώρες με έναν ή περισσότερόυς δικούς τόυ εποπτευόμενους).
4. Τουλάχιστόν 40 ώρες εποπτείας στόν εποπτικό του ρόλό με τη Χ. Κατάκη ή άλλον επόπτη του Εργαστηρίου.
5. Παρόυσίαση ενός επόπτικόύ περιστατικόύ τόυ ειδικευόμενόυ επόπτη με βιβλιόγραφική υπόστήριξη.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της 4ετούς εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Η παρακολούθηση τόυ Προγράμματος δεν δεσμεύει τό Εργαστήριό για την παροχή εργασίας στόυς αποφοιτους.