το εργαστήριο - Αποστολή, Αξίες, Όραμα, Ταυτότητα

Αποστολή, Αξίες, όραμα

Αποστολή

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων έχει ως αποστολή:

1. την παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε άτομα και οικογένειες με βάση το Συνθετικό Μοντέλο Συστημικής Ψυχοθεραπείας (ΣΥΜΟΣΥΘ).

2. τη συμβουλευτική παρέμβαση στον εργασιακό χώρο και σε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες όπως: επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας, επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικούς, επιχειρήσεις, δήμους & κοινότητες, εκπαιδευτικούς κ.α., με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων, και της ποιότητας ζωής και εργασίας αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας/αποτελεσματικότητας.

3. την εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία ή συστημική συμβουλευτική, ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινωνικών λειτουργών, ειδικών παιδαγωγών, δικηγόρων και γιατρών και πολλών άλλων επαγγελματιών.

4. τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων που αφορά στη καταγραφή των ψυχοκοινωνικών διεργασιών γενικά και στη μελέτη θεμάτων που αφορούν στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική ειδικότερα.

5. την εξοικείωση επιστημόνων, εξειδικευμένου προσωπικού και κοινού με τον συστημικό τρόπο σκέψης μέσα από δράσεις όπως: η συγγραφή, μετάφραση και έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων και βιβλίων, η οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων κλπ

Αξίες

Το Εργαστήριο αποτελείται, περιβάλλεται και στηρίζεται από άτομα και ομάδες που έχουν την προσφορά προς τον συνάνθρωπο ως βασική προτεραιότητα στον τρόπο ζωής και στις επιλογές τους.

Επίσης, στο Εργαστήριο δίνεται μεγάλη έμφαση και προωθείται συνειδητά και επίμονα η διαφοροποίηση , η συνεχής διερεύνηση  για την ανάδειξη της διαφορετικότητας, προσωπικών ταλέντων και ιδιομορφιών, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την ανέλιξη.

Τελειώνοντας  με την έμφαση στην αλληλεπίδραση και τη συνεργασία επιτυγχάνεται η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και η ένωση των δυνάμεων για την επίτευξη  κοινών στόχων.

Όραμα

Η διάδοση του συστημικού τρόπου σκέψης στην ελληνική κοινωνία γενικά και στο χώρο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας ειδικότερα.

Ταυτότητα

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων ιδρύθηκε το 1983 από τη ψυχολόγο, με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό και συγγραφικό έργο, Χάρις Κατάκη.

Με τη συνεργασία επιλεγμένου και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού (ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινωνικών λειτουργών, ειδικών παιδαγωγών και άλλων ειδικών), έχει αποκτήσει πολύτιμη γνώση και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας, συμβουλευτικής και θεραπείας.